Dobré dopoledne, je pondělí 12.4.2021, 9:43. Dnes má svátek Julius, zítra Aleš.

Datum: 2019-02-21 13:44:56

Dotaz: Žádost byla doručena na adresu obce Bezdědovice dne 11.5. 2018
Vážený pane starosto,
dovoluji si tímto obrátit se na Vás v právním zastoupení mého klienta, kterým je pan Jan Grešák, bytem Bezdědovice 123, Blatná, PSČ: 388 01, jež mne pověřil svým zastupováním na základě přiložené plné moci.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informace spočívající zaslání zápisu ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 22.6.2017 od 18:00 hodin, a to včetně listiny přítomných zastupitelů. Dále Vás žádám o zaslání závěrů a konečného rozhodnutí hodnotící komise, která hodnotila veřejnou zakázku s názvem Zemní a stavební práce na akci „Oprava požární nádrže Dobšice“: svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce, bourání a přesun hmot, a to včetně čestných prohlášení členů hodnotící komise.
s úctou
Jan G R E Š Á K
v.z. Mgr. Jiří Zájeda
advokát v plné moci

Odpověď: Informace byla poskytnuta: Požadované dokumenty byly zpracovány a zaslány na adresu žadatele


Datum: 2019-02-21 13:22:06

Dotaz: Žádost byla doručena datovou schránkou dne 13.8. 2018
Vážení,
dovoluji si tímto obrátit se na Vás v právním zastoupení mého klienta, kterým je pan Jan Grešák,bytem Bezdědovice 123, Blatná, PSČ: 388 01, jež mne pověřil svým zastupováním na základě přiložené plné moci.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informace spočívající ve stanovení termínu nahlížení do zadávací dokumentace k veřejné zakázce, která byla zadána Vaší obcí a realizována v období srpna – září roku 2017 a jejíž název je Zemní a stavební práce na akci „Oprava požární nádrže Dobšice“: svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce, bourání a přesun hmot.
v.z. Mgr. Jiří Zájeda
advokát v plné moci

Odpověď: Informace byla poskytnuta: Byl dohodnut termín na 3.9. 9:00 hodin v kanceláři OÚ Bezdědovice a umožněno nahlížení do požadované složky VZMR.


Datum: 2019-02-21 12:02:01

Dotaz: Žádost byla doručena na adresu obce Bezdědovice dne 11.5. 2018 1)V jakých zakázkách pro obec Bezdědovice (od 1.1.2013 do současnosti) zvítězil pan Radek Šimsa, IČ 632 92 394, s místem podnikání Bezdědovice 120.
2)Jakým způsobem bylo řešeno zadávání zakázek týkajících se pana Šimsy, čeho se týkaly a jakého byly rozsahu a ceny. (kopie faktur)
3)U kterých výše uvedených zakázek pana Šimsy bylo konáno výběrové řízení a u kterých nikoli.
Odpověď čekám do 30. dnů
Jan GREŠÁK
Bezdědovice 123 388 01 Blatná

Odpověď: Informace byla poskytnuta: Požadované dokumenty byly zpracovány a zaslány na adresu žadatele


Datum: 2019-02-21 11:52:07

Dotaz: -uvedení názvu právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 60 dnů
Roman Míka, Paláskova 1106/1, Prahe 8 - Kobylisy

Odpověď: V obci Bezdědovice se nenachází žádná právnická osoba, která by měla jakýkoli dluh vůči obci.


Datum: 2017-04-20 11:25:49

Dotaz: Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 21.3. 2017 1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L-kovová, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...),
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď: Informace byla poskytnuta: Odpověď na žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
Odpověď : Podrobně řeší OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bezdědovice výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící řeší OZV obce Bezdědovice a OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je volně přístupná na webových stránkách obce

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L-kovová, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...),
Odpověď body 2)a. – b. : Podrobně řeší OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bezdědovice, která je volně přístupná na webových stránkách obce

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)


Odpověď bod 2)c. a otázka č.3):
Nádoby Druh odpadu Objem (litry/m3) Počet kusů Výsyp Majitel
1 papír 1 100 2 horní SOB
2 papír 1 100 2 horní obec
3 papír 2 150 2 spodní Ekokom
4 plast 1 100 5 horní SOB
5 plast 2 150 2 spodní Ekokom
6 plast 1 100 4 horní obec
7 sklo bílé 1 500 2 spodní SOB
8 sklo bílé 1 500 2 spodní obec
9 sklo barevné 1 500 1 spodní SOB
10 sklo barevné 1 500 1 spodní obec
11 kovy 1 500 1 spodní TS Blatná
12 elektro 1 500 1 spodní TS Blatná
13 plast 5 000 1 velkoobjemový SOB
14 BRKO 5 000 4 velkoobjemový Obec

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Odpověď : Technické služby města Blatné s.r.o.


Datum: 2017-03-09 14:50:19

Dotaz: Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 20.2. 2017
.
. Obsah žádosti:
Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Informace byla poskytnuta:
V roce 2017 bude obec Bezdědovice realizovat 1 naplánovanou akci – „
Obnova bytových jednotek v domu č.p. 27 Bezdědovice, včetně nutných stavebních úprav“
v celkové částce 500.000,00 Kč.


Datum: 2017-01-05 09:47:52

Dotaz: Žádost byla doručena prostřednictvím emailu bezdedovice@seznam.cz 5.1. 2017 Obsah žádosti: Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb. Žádám o sdělení zda vaše Obec vlastní, nebo pronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Bezdědovice nevlastní ani nepronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.


Datum: 2016-10-21 13:32:31

Dotaz: Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 6. 10. 2016

Obsah žádosti:
Zpřístupnění následujících informací:
- kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016, kde je územně samosprávný celek majitel účtů
- kopii darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek dárce, která byla uzavřena jako poslední

Odpověď: Informace byla poskytnuta:
21. 10. 2016 bylo do datové schránky žadatele odesláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a v příloze požadované dokumenty s anonymizovanými osobními údaji a čísly bankovních účtů osob, které nejsou povinnými subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Datum: 2016-03-17 12:21:52

Dotaz: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz : Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. Dopis ze dne 31.1. 2016 , doručený datovou schránkou dne 25.2. 2015.

Odpověď: Odpověď: V roce 2016 bude obec Bezdědovice realizovat 1 naplánovanou akci – „Zhotovení dodatečné vodorovné izolace v domu č.p. 27“ v celkové částce 500.000,00 Kč.


Datum: 2015-02-02 15:16:23

Dotaz: Vážená paní starostko, vážený pane starosto,


jsem studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pro svou bakalářskou práci s názvem "Rozvoj venkova a možnosti jeho financování z rozpočtu EU" provádím výzkum ohledně čerpání dotací venkovských obcí v Jihočeském kraji. Proto bych Vás ráda poprosila v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o vyplnění tohoto dotazníku: odkaz . Dotazník Vám nezabere více než 10 minut. Děkuji mnohokrát za spolupráci.


S pozdravem


Alena Boháčová
29.9.1992
Vodňanská 464
Týn nad Vltavou
375 01

Odpověď: Rozvoj venkova a možnosti jeho financování z rozpočtu EU
*Povinné pole
Jaký je název Vaší obce? Napište: Bezdědovice

Jaký je počet obyvatel ve Vaší obci? Vyberte. *
o do 199 obyvatel
x 200 - 399 obyvatel
o 400 - 499 obyvatel
o 500 - 999 obyvatel
o 1 000 - 1 499 obyvatel
o 1 500 - 2 000 obyvatel
Je Vaše obec součástí následujících forem spolupráce obcí? Vyberte. *
x Svat měst a obcí ČR
x Sdružení obcí
x Místní akční skupina
o Místní agenda 21
o Euroregion
o Jiné:
Čerpala Vaše obec v období 2007 – 2013 dotace (národní nebo z Evropské unie)? Vyberte *
* ano
o ne
Pokud ano, napište prosím zdroj financování (Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj), program (v rámci jakého dotačního programu byla dotace získána), částku (dotace, kterou obec získala) a účel (na co byly dotační prostředky využity):

SZIF - rok 2012 - na akci „Nákup požární techniky“ ve výši 125. 865,00 Kč přes Místní akční skupinu Svazku obcí Blatenska . Obec zaplatila celkovou částku v srpnu 2012 143.351,00 Kč. Podíl obce činil 17.486,00 Kč.

SZIF rok 2013- Přes Místní akční skupinu Svazku obcí Blatenska jsme získali dotaci 267.931,00 Kč na akci „ I. etapa rekonstrukce obecní komunikace p.č. 838/1 a 839/1 v Bezdědovicích . Podíl obce činí 98.689,00 Kč. Akce celkem za 366. 620,00 Kč.

Kolik celkem podala Vaše obec žádostí o dotaci v období 2007 - 2013? Napište 2

Kolik projektů bylo v období 2007 - 2013 nakonec podpořeno? Napište 2

Kdo má ve Vaší obci na starosti přípravu projektové žádosti o dotace? Vyberte. *
x starostka/starosta obce
o pověření úředníci
x externí firma
Je podle Vás nějaká oblast nedostatečně financovaná? Vyberte. *
o obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
o komplexní úprava veřejných prostranství
o obnova a zřizování veřejné zeleně
x rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
o zpracování urbanistických studií a územních plánů
o projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblastech rozvoje venkova a obnovy vesnice
o integrované projekty venkovských mikroregionů
x projekty k rozvoji infrastruktury
Existuje něco, co by se podle Vás mělo na současné dotační politice změnit? Co Vám např. ztěžuje práci, náročnost přípravy projektové žádosti, apod. Napište.

Rozvoj venkova a možnosti jeho financování z rozpočtu EU
Vaše odpověď byla zaznamenána.
Tento formulář byl vytvořen pomocí Formulářů Google.  další ►
Kontakty
 Česky English Deutsch Spain
Obec

Obecní úřad Bezdědovice
Obec Bezdědovice
Bezdědovice čp. 109
Blatná
388 01

Starosta: Bláha Jiří
Mobilní telefon: 724 180 643

Místostarosta: Viták Martin
Mobilní telefon: 723 666 389

Telefon, fax, záznamník: 383 423 878
E-podatelna: bezdedovice@seznam.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Identifikátor datové schránky: pmjaue4

IČO: 00476838
Číslo účtu: KB Strakonice 253 292 91 / 0100

Protikorupční linka 199
Znak obce
www.bezdedovice.cz
© Obec Bezdědovice
Právní doložka
Editace